Bà Đào Mai Thảo – Thành viên Ban kiểm soát/

Chia sẻ:
31/07/2014 17:01 Bà Đào Mai Thảo – Thành viên Ban kiểm soát Bà Đào Mai Thảo được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bà là cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. Với hơn 13 năm công tác tại Công ty CP CBHXK Cầu Tre, hiện bà Thảo đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài Chính của Công ty.


Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Tài chính của Công ty.

Chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác: 

Số cổ phần nắm giữ: 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét