Ông Lê Minh Tân – Thành viên Ban kiểm soát

2013-10-29 15:40:05
 

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ hiện đang nắm giữ tổ chức khác: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc 6

Số cổ phần nắm giữ: 6.000 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân: 6.000 cổ phần