Sơ đồ tổ chức/

Chia sẻ:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 2017

 

CÁC PHÒNG BAN

1 - Kế toán trưởng/ Giám đốc tài chính:

         KTT/ CFO: Ông Nguyễn Xuân Vũ

         Điện thoại:  08 – 39612544 - 979
         Fax: 08  – 39612057 
         Email: vunx@cautre.vn

 

2 - Phòng Tài chính Kế toán         

         Phó Phòng TCKT: Bà Lê Thị Cẩm Đoan

         Điện thoại:  08 – 39612544 - 679
         Fax: 08  – 39612057 
         Email: doanltc@cautre.vn

 

 

3 - Phòng Tổ chức Nhân sự 

         Giám đốc Nhân sự: Bà Đoàn Thị Đặng 
         Điện thoại: 08 – 39612544 - 313
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: dangdt@cautre.vn

 

4 -    Ban Kiểm soát tuân thủ & Phòng ngừa rủi ro

        Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hiệp
         Điện thoại: 08 – 39612544 - 123
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: hiepn@cautre.vn

 

5-  Khối Kinh doanh Nội địa

         Trưởng phòng KDNĐ: Ông Trần Quốc Dũng      

         Điện thoại : 08 – 39618400  (Ext: 689)
         Fax : 08 – 39612057
         Email : dungtq@cautre.vn

 

6 -  Phòng Kinh Doanh Quốc tế

         Trưởng phòng: Bà Trần Cung Bích Ngân
         Điện thoại: 08 – 39612544 - 125 
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: ngantcb@cautre.vn

 

7 -  Phòng Chiến lược Kinh doanh

         Trưởng phòng: Mr. Lee Seung Ki
         Điện thoại: 028 – 39612544 (Ext: ...)
         Fax: 028 – 39612057
         Email: sk.lee6@cj.net

 

8 -  Phòng Kỹ thuật Cơ điện & CNTT

         Giám đốc Kỹ thuật Cơ điện: Bà Lê Thị Bé Sáu
         Điện thoại: 08 – 39612544 - 339 
         Fax: 08 – 39612057
         Email: saultb@cautre.vn

 

9 -  Giám đốc Marketing

         Giám đốc:
         Điện thoại: 08 – 39612544 (Ext: .....)
         Fax: 08 – 39612057 
         Email:

 

10 -  Phòng Marketing 1

         Trưởng phòng: Ms. Song Hae Won
         Điện thoại: 08 – 39612544 (Ext: .....)
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: haewon.song@cj.net

 

11 -  Phòng Marketing 2

         Trưởng phòng: Mr. Lim Gun Ho
         Điện thoại: 08 – 39612544 (Ext: .....)
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: gh.lim@cj.net

 

12 -  Giám đốc R&D 

         Giám đốc R&D: 
         Điện thoại: 08 – 39612544 (Ext: 448) 
         Fax: 08 – 39612057 
         Email:

 

13 -  Phòng Nghiên cứu và Phát triển 

         Giám đốc: 
         Điện thoại: 08 – 39612544 (Ext: 225) 
         Fax: 08 – 39612057 
         Email:

 

 

 

  15 -  Phòng Đảm bảo Chất lượng

         Trưởng phòng: Ông Trần Vũ Bảo 
         Điện thoại: 08 – 39612543 (Ext: 283)
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: baotv@cautre.vn

 

 16 -  Phòng Kho vận

         Trưởng phòng: Bà Lê Thị Lệ Khanh
         Điện thoại: 08 – 39612543 (Ext: 269)
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: Khanhltl@cautre.vn

 

 17 -  Giám đốc Sản xuất

         Giám đốc SX: Ông Văn Nguyễn Thái Bình
         Điện thoại: 08 – 39612544 (Ext: 115)
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: binhvnt@cautre.vn

 

 

 18-  Nhà máy Chế Biến Thực Phẩm

         Giám đốc NM      : Bà Vũ Thị Phương Dung

         Phó Giám đốc NM: Bà Lê Thị Mai Loan
         Điện thoại: 08 – 39612544 (Ext: 555)
         Fax: 08 – 39612057 
         Email: dungvtp@cautre.vn ; loanltm@cautre.vn

 

19 -  Bộ phận Mua hàng

         Phụ trách BP: Ông Văn Nguyễn Thái Bình
         Điện thoại: 39612071         Fax: 08 – 39612057 
         Email: binhvnt@cautre.vn    

 

 

20 -  Bộ phận Kế hoạch

         Phụ trách BP: Ông Văn Nguyễn Thái Bình
         Điện thoại:  08 – 39612544 (Ext: 115)

         Fax: 08 – 39612057 
         Email: binhvnt@cautre.vn

 

21 -  Bộ phận Kiểm soát chất lượng (QC)

         Phụ trách BP: Ông Phan Nhựt Minh
         Điện thoại: 39612542         Fax: 08 – 39612057 
         Email: minhpn@cautre.vn

22 -  Nông trường & Nhà Máy Trà

         Giám đốc NM: Ông Đặng Ngọc Cẩn
         Điện thoại - Fax: 063 3751 924
         Email: candn@cautre.vn