Thư mời hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011/

Chia sẻ:
11/05/2011 11:34 Thư mời hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến HXK Cầu Tre kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Thời gian: 08h00 ngày Thứ sáu 20/05/2011.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP CBHXK Cầu Tre

125/208 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM

             Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2010.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010.

5. Các tờ trình trình Đại đồng cổ đông thông qua:

 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến HXK Cầu Tre kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Thời gian: 08h00 ngày Thứ sáu 20/05/2011.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP CBHXK Cầu Tre

125/208 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM.

 Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2010.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010.

5. Các tờ trình trình Đại đồng cổ đông thông qua:

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2010

+ Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2011.

+ Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2010, kế hoạch chi trả năm 2011.

+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2011.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

 

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét