THƯ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ/

Chia sẻ:
21/05/2018 13:04 THƯ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ Công ty CP Thực phẩm CJ Cầu Tre tổ chức bán thanh lý 03 nồi hơi cũ không còn sử dụng, kính mời Quý đơn vị/cá nhân tham gia đấu giá rộng rãi 03 nồi hơi nói trên.

Kính gửi Quý đơn vị/cá nhân: THƯ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

Chia sẻ:

Video clip

Gửi nhận xét